BellPal Holding AB genomför en riktad emission

November 14, 2022

|

8:45 am

Styrelsen i BellPal Holding AB (”BellPal eller Bolaget”) har med stöd av bemyndigande från årsstämman genomfört en riktad nyemission till teckningskursen 0,012 SEK per aktie, vilket tillför Bolaget c:a 6,5 MSEK. Motivet till den riktade nyemission är att BellPal har likviditetsbehov för att kunna fullfölja den planerade produktlanseringen i USA tillsammans med Moto Watch (Motorola) i slutet av året.

Den riktade emissionen omfattar 538 979 169 nya aktier riktade mot en grupp investerare. Bolaget genomför en riktad emission istället för en företrädesemission av tids- och kostnadsbesparingsskäl, något som förväntas gynna alla aktieägare. Teckningskursen var 0,012 SEK, vilket avspeglar den senaste handelsdagens volymvägda snittpris på Bolagets aktie.

Bolaget kommer efter emissionens registrering att ha sammanlagt 2 411 714 909 aktier, och aktiekapitalet ökas därmed med 5 976 457,751 kronor. Emissionen medför en utspädningseffekt om ca 22,3 % för befintliga aktieägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz @bellpal.com
Telefon: +46 70  453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Denna information är sådan information som BellPal Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2022 kl.08.45

Om BellPal

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

För mer information, se BellPals hemsida www.bellpal.com

About BellPal

BellPal is a caretech company that combines digital services with medical expertise to develop products, services and digital solutions primarily for seniors and care. The main area of ​​the business is a comprehensive platform that links the user with relatives and the alarm center. BellPal has a SaaS-based business model for its platform and charges end users a monthly subscription fee for using the service.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.