BellPal Holding AB informerar om sista handelsdagen i BTU och första handelsdagen i teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 3.

January 17, 2023

|

8:46 am

BellPal Holding AB (“BellPal” eller “Bolaget”) företrädesemission av vederlagsfria units har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel i BTU (Betald tecknad enhet) kommer att vara den 17 januari 2023. Avstämningsdagen (stoppdag) kommer att vara den 19 januari 2023. Den första handelsdagen för teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 3 är den 20 januari 2023.

I samband med registreringen hos Bolagsverket omvandlas BTU:erna till teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 3. Sista handelsdag för BTU är den 17 januari 2023. Avstämningsdagen (stoppdag) kommer att vara den 19 januari 2023. Båda teckningsoptionerna av serie TO 2 och TO 3 kommer att tas upp till handel på NGM Nordic SME. Den första handelsdagen för teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 3 är den 20 januari 2023.

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 kommer att vara mellan den 20 januari 2023 och den 2 februari 2023.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 2

En (1) TO 2 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i BellPal Holding AB under den period som löper från och med den 20 januari 2023 till och med den 2 februari 2023. Teckningskursen för TO 2 kommer att uppgå till sjuttio (70) procent av det genomsnittliga volymvägda priset på aktien enligt den officiella kursstatistiken för NGM Nordic SME under en period av tio (10) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar före nyttjandeperiodens början. Bolaget kommer att tillkännage teckningskursen dagen före den första dagen av nyttjandeperioden. Genom TO 2 kan aktiekapitalet öka med maximalt 6 523 156,179316 SEK. Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 2 finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.bellapal.com).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz@www.bellpal.com
Telefon: +46 70 453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Om BellPal

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

About BellPal

BellPal is a caretech company that combines digital services with medical expertise to develop products, services and digital solutions primarily for seniors and care. The main area of ​​the business is a comprehensive platform that links the user with relatives and the alarm center. BellPal has a SaaS-based business model for its platform and charges end users a monthly subscription fee for using the service.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.