BellPal Holding AB (publ), org. nr. 559274-9997, kallar till extra bolagsstämma

October 20, 2022

|

8:45 am

BellPal Holding AB (publ), org. nr. 559274-9997, kallar till extra bolagsstämma den 18 november 2022 kl. 13.00 på Linnégatan 87 c i Stockholm. 

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 10 november 2022 och dels senast den 12 november 2022 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen per post till BellPal Holding AB, att: Bolagsstämma, Linnégatan 87 c, 115 23 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till info@www.bellpal.com. Kallelsen finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.bellpal.com, och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 10 november 2022, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att deltaga vid stämman.

Fullmaktsformulär och årsredovisning finns tillgängliga hos bolaget på adress Linnégatan 87 c, Stockholm och på hemsidan, www.bellpal.com, och översänds kostnadsfritt på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Framläggande och godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringsmän.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om ändring av bolagsordning.
  8. Beslut om sammanläggning av aktier.
  9. Val och entledigande av styrelseledamöter.
  10. Stämmans avslutande


Beslutsförslag

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordning

För att möjliggöra den sammanläggning av aktier som föreslås enligt punkten 8 nedan

föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen så att §§ 4 och 5 i bolagsordningen erhåller följande ändrade lydelse:

Ӥ 4. Aktiekapital

Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor.

Ҥ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 12 000 000 stycken och högst 48 000 000 stycken.”

Beslutet kräver stöd av mer än två tredjedelar av de avgivna rösterna.

Punkt 8 – Beslut om sammanläggning av aktier.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier 1:100 genom att 100 aktier sammanläggs till en aktie.Om en aktieägares nuvarande innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna aktieägare av Garanten vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1-99 stycken) att dennes innehav, efter tillägg av Garanten tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 100, så kallad avrundning uppåt. Skälet till sammanläggningen är att styrelsen vill åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier. Beslutet är villkorat av att Garanten inför sammanläggningen vederlagsfritt tillskjuter aktier till de aktieägare vars antal inte är jämnt delbart med 100. Värdet av sådana utjämningsaktier bedöms vara försumbart och kostnaden ska bäras av Garanten.

Beslutet ska registreras hos Bolagsverket och det föreslås att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket. Vidare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer att meddelas i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Beslutet kräver stöd av mer än två tredjedelar av de avgivna rösterna.

Punkt 10 – Val och entledigande av styrelseledamöter.

Styrelsen föreslår val av Mattias Blomberg till nya ledamot i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vilken ersätter styrelseledamoten Per Grosskopf som har meddelat att han ställer sin plats till förfogande. Det föreslås att Fredric Forsman väljs till styrelseordförande. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen att bestå av Fredric Forsman, Mattias Blomberg och Lennart Gillberg.

Upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm oktober  2022

BellPal Holding AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz@www.bellpal.com
Telefon: +46 70  453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Om BellPal
BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

För mer information, se BellPals hemsida www.bellpal.com.

About BellPal

BellPal is a caretech company that combines digital services with medical expertise to develop products, services and digital solutions primarily for seniors and care. The main area of ​​the business is a comprehensive platform that links the user with relatives and the alarm center. BellPal has a SaaS-based business model for its platform and charges end users a monthly subscription fee for using the service.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.