Kallelse till extra bolagsstämma i DS SPAC 1 AB unä till BellPal Holding AB (publ)

April 1, 2022

|

17:00

DS SPAC 1 AB unä till BellPal Holding AB (publ), org. nr. 559274-9997, kallar till extra bolagsstämma den 12 maj 2022 kl. 13.00 på Magnus Ladulåsgatan 3 i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 4 maj 2022 och dels senast den 6 maj 2022 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen per post till BellPal Holding AB, att: Bolagsstämma, Magnus Ladulåsgatan 3, 118 63 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till info@www.bellpal.com. Kallelsen finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.bellpal.com, och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 4 maj 2021, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att deltaga vid stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 6 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmaktsformulär finns tillgängliga hos bolaget på adress Magnus Ladulåsgatan 3, Stockholm och på hemsidan, www.bellpal.com, och översänds kostnadsfritt på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om villkorsändring av teckningsoptioner av serie TO 1.
  8. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om villkorsändring av teckningsoptioner av serie TO 1

Den 5 november 2021 fattade stämman beslut och genomförde Bolaget en företrädesemission om 225 459 290 units, motsvarande 225 459 290 aktier och 225 459 290 teckningsoptioner. Därutöver gjordes det en riktad emission på ytterligare 58 000 000 units, motsvarande 58 000 000 aktier och 58 000 000 teckningsoptioner den 31 mars 2022.

Enligt teckningsoptionsvillkoren ska innehavaren äga rätt att för varje 2 teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i Bolaget, till en teckningskurs motsvarande 70% av den genomsnittliga volymvägda aktiekursen enligt den aktuella handelsplattformens officiella prisstatistik under en tiodagars handelsperiod som slutar två bankdagar före nyttjandeperioden, med en högsta teckningskurs om 0,12 SEK/aktie. Nyttjandeperioden löper mellan den 15 maj och 15 juni 2022.

I anledning av att Bolaget ännu inte är listat på någon handelsplattform föreslår styrelsen en villkorsändring varvid nyttjandeperioden påbörjas den 1 juni 2022 istället för 15 maj 2022 för att ha möjlighet att räkna ut den genomsnittliga volymvägda genomsnittskursen. Styrelsen anser att denna villkorsändring kan göras utan att den skadar aktieägarna eller innehavarna av teckningsoptioner i Bolaget och den är till fördel för desamma.  Beslutet kräver stöd av mer än två tredjedelar av de avgivna rösterna.

Upplysningar och antal aktier
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter
För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i april 2022
DS SPAC 1 AB unä till BellPal Holding AB
Styrelsen

About BellPal

BellPal is a caretech company that combines digital services with medical expertise to develop products, services and digital solutions primarily for seniors and care. The main area of ​​the business is a comprehensive platform that links the user with relatives and the alarm center. BellPal has a SaaS-based business model for its platform and charges end users a monthly subscription fee for using the service.

Share