Kommuniké från extra bolagsstämma 5 november 2021

November 5, 2021

|

5:00 pm

DS SPAC 1 AB höll extra bolagsstämma i Stockholm den 5 november 2021. Bolagsstämman genomfördes genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen enligt nedan.

Nuvarande lydelse

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.

Ny lydelse

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 2 000 000 kr och högst 8 000 000 kr.

Nuvarande lydelse

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 45 000 000 stycken och högst 180 000 000 stycken.

Ny lydelse

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 180 000 000 stycken och högst 720 000 000 stycken.

§ 13 (ny) FULLMAKTSINSAMLING OCH POSTRÖSTNING

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Beslut om nyemission

Stämman beslutade om nyemission av units (aktier och teckningsoptioner) med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt följande.

  1. Nyemission av maximalt 225 459 290 units, innefattande 225 459 290 aktier och 225 459 290 teckningsoptioner av serie TO1.
  2. Genom emission av aktierna kan Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 2 500 000 kronor. Genom emission av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 2 500 000 kronor.
  3. Varje unit betsår av 1 aktie och 1 teckningsoption av serie TO1.
  4. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna. Den som på avstämningsdagen 16 november 2021 är registrerad ägare erhåller 5 uniträtter för varje innehavd aktie. Det krävs 1 uniträtt för att teckna 1 unit.
  5. Teckningskursen ska vara 0,05 kronor per unit.
  6. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 18 november – 2 december 2021. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
  7. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat i emissionen utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske. Tilldelning skall ske till dem som anmält sig för teckning av akter utan stöd av företrädesrätt i förhållande till det antal aktier som respektive intressent anmält att få teckna och, om detta inte är möjligt, genom lottning. Betalning för de nyemitterade aktier skall erläggas kontant eller genom kvittning 5 bankdagar efter att avräkningsnota har skickats ut.
  8. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdagför utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
  9. För teckningsoptioner av serie TO1 och utnyttjande av optionsrätten gäller villkor i enlighet med Bilaga A.
  10. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital för att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från

Ladda ned pressmeddelandet

About BellPal

BellPal is a caretech company that combines digital services with medical expertise to develop products, services and digital solutions primarily for seniors and care. The main area of ​​the business is a comprehensive platform that links the user with relatives and the alarm center. BellPal has a SaaS-based business model for its platform and charges end users a monthly subscription fee for using the service.

Share