Kommuniké från extra bolagsstämma den 18 november 2022 i BellPal Holding AB (publ)

November 18, 2022

|

18:10

Vid extra bolagsstämma den 18 november 2022 i BellPal Holding AB fattades följande beslut i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till extra bolagsstämman och som hållits tillgänglig på bolagets webbplats www.bellpal.com.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen och en sammanläggning av aktier 1:100 genom att 100 aktier sammanläggs till en aktie.

Vidare valdes Mattias Blomberg in som ny ledamot i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma och ersatte Per Grosskopf. Styrelsen består därmed av Fredric Forsman, Mattias Blomberg och Lennart Gillberg.

Det noterades att besluten fattats med erforderlig  majoritet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz @www.bellpal.com
Telefon: +46 70  453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Om BellPal
BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

About BellPal

BellPal is a caretech company that combines digital services with medical expertise to develop products, services and digital solutions primarily for seniors and care. The main area of ​​the business is a comprehensive platform that links the user with relatives and the alarm center. BellPal has a SaaS-based business model for its platform and charges end users a monthly subscription fee for using the service.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.