Kvartalsrapport Q2, 2022

August 24, 2022

|

7:30 pm
1 april – 30 juni 2022
  • Nettoomsättningen uppgick till 76 (393) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -6,7 (-3,7) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,08) SEK
  • Soliditeten uppgår till 64% (31%)

 

Väsentliga händelser under rapportperioden
  • BellPal Holding aktier upptogs till handel på NGM Nordic SME.
  • BellPal ingår avsiktsförklaring om förvärv av system för ekonomi- och tidsrapporterings systemet ”Timeify” för att bli det ledande administrationssystemet inom branschen för personlig assistans
  • BellPal meddelar utfall i optionsinlösen, tillförs totalt cirka 2,1 MSEK motsvarande 67,7 % teckningsgrad

 

Väsentliga händelser efter rapportperioden
  • BellPal genomför förvärv av ekonomi- och tidsrapporteringssystemet ”Timeify”

 

VD-ord

Låt mig börja med att förtydliga en mycket viktig sak: Det är inte primärt klockor vi säljer, klockan är bärare av vår tjänst. Tjänsten möjliggörs av en  mjukvara, vi kallar den ”Edge algoritm” och har tagit 5 år att utveckla. Vår tekniska design utgår ifrån att kunna ingå i andras enheter, som t. ex. Moto Smart (Mototola) som vi skrivit avtal med.

Vi levererar lösningar till en marknad som har stor direkt och underliggande efterfrågan från både enskilda individer och professionella aktörer. Marknaden i antal behövande ökar för varje dag. Vi möter efterfrågan och levererar design och användarvänlighet tillsammans med funktion.

På vår marknad är fall den absolut största orsaken till akutvård; 70 000 personer läggs in i Sverige varje år för att ha ramlat illa. Merparten helt i onödan. Med enkla predektiva evidensmetoder kan vi förebygga och agera preventivt.

Vi har sammarbetat med Motorola och Moto Smart Watches under en längre tid och har skapat ett gemensamt unikt initiativ kallat” Independent Senior Living.” (ISL) Tillsammans lanserar vi vår tjänst till 30 000 Moto Watch användare i USA under september månad i år.  Moto Smart Watch har sålt 500 000 klockor sedan dec 2021, prognosenn för 2022 är 1 miljon.  Moto står får marknadsföring och distribution, vi för implantation och operation – äger och fakturerar kunden direkt.

Under sommaren förvärvades bolaget som utvecklat Timeified, tidsrapporterings- och ekonomisystem inom branschen för personlig assistans. Med Timeified adderar vi lösningar till en marknad som lider av stora utmaningar inom kvalitet, säkerhet och effektivitet. Det blir spännande att addera nya smarta unika digitala tjänster till BellPal-plattformen som skapar ökad kvalitet, säkerhet och intäkter.

Vi vill ge involverade möjligheten att agera reaktivt. Om någon har ramlat, att då snabbt kunna erbjuda hjälp.  Att  proaktivt kunna screena viktiga potentiella förändringar, som ex ökad risk för att falla – enkelt, digitalt, hemma. Och koppla preventiva stöd till de aktuella ökade riskerna, för att just sänka riskerna och spara lidande och kostnader.

Vi erbjuder vår samlade omsorgsplattform som helhet eller i delar till privata användare, och professionella aktörer, i egen eller integrerad partens hårdvara. 

Vi tar betalt per aktiv kund och månad genom ett abonemang. Mot B2B kunder beroende på tjänst / produkt per användare och eller licens med och eller royalty.

Framåt ska vi fokusera på partnerskap för de större marknaderna och egen marknadsoperation på de mindre. Det finns väletablerade aktörer som efterfrågar nya och bättre produkter och tjänster. Det är därför som vi skrivit avtalet med ”Moto Watch” om en white label lösning, USA marknaden är för stor för att vi skall kunna hantera den själva.

Återigen, intresset för vår egen klocka/mjukvara internationellt är ett bra bevis för att vår plattform fungerar och skapar nytta och besparingar.

David Ziemsky                 

Grundare och VD

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz @bellpal.com
Telefon: +46 70  453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Denna information är sådan information som BellPal Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2022 kl. 19.30.

Denna kvartalsrapport finns på bolagets hemsida www.bellpal.com/ir/finansiella-rapporter/

About BellPal

BellPal is a caretech company that combines digital services with medical expertise to develop products, services and digital solutions primarily for seniors and care. The main area of ​​the business is a comprehensive platform that links the user with relatives and the alarm center. BellPal has a SaaS-based business model for its platform and charges end users a monthly subscription fee for using the service.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.