Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO 2 i BellPal Holding AB är idag, den 31 januari 2023

January 31, 2023

|

08:30

Idag, den 31 januari 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 i BellPal Holding AB (”BellPal” eller “Bolaget”). Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO 2 pågår till och med den 3 februari 2023. Varje teckningsoption av serie TO 2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i BellPal. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO1 är 1,11 SEK per aktie.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 6,5 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 3 februari 2023, alternativt säljer teckningsoptionerna senast idag, den 31 januari 2023. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 3 februari 2023. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.bellpal.com.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 2:

Nyttjandeperiod: 20 januari 2023 – 3 februari 2023.

Teckningskurs: 1,11 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 5 882 828 teckningsoptioner av serie TO 2. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 5 882 828 aktier och Bolaget kommer att tillföras högst 6,5 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 2: 31 januari 2023.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med cirka 6 500 000 SEK, från cirka 26 000 000 SEK, till cirka 32 600 000 SEK. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 20 procent av antalet aktier och röster.

Vänligen notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 3 februari 2023, alternativt avyttras senast den 31 januari 2023, förfaller och blir därmed värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO 2 inte ska förfalla krävs att ägaren till teckningsoptionerna aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar sina teckningsoptioner.

Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.bellpal.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz@www.bellpal.com
Telefon: +46 70 453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Om BellPal

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

About BellPal

BellPal is a caretech company that combines digital services with medical expertise to develop products, services and digital solutions primarily for seniors and care. The main area of ​​the business is a comprehensive platform that links the user with relatives and the alarm center. BellPal has a SaaS-based business model for its platform and charges end users a monthly subscription fee for using the service.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.