Aktieägarna i Bellpal Holding AB (publ), kallas till årsstämma fredagen den 28 juni 2024 kl. 13:00

May 30, 2024

|

18:14

Aktieägarna i Bellpal Holding AB (publ), kallas till årsstämma fredagen den 28 juni 2024 kl. 13:00 i Hälsans Hus,  Fjällgatan 23,  116 28 Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägarna i Bellpal Holding AB, org.nr 559274-9997 , kallas härmed till stämman fredagen den 28 juni 2024 kl. 13:00 i Hälsans Hus på Fjällgatan 34 i  Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 12.30.

 

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 1 juni 2024, dels anmäla sig till bolagsstämman senast 21 juni 2024, per post till Bellpal Holding AB,  Nybrogatan 34  114 39  Stockholm, eller per e-post till info@bellpal.com eller mikael@tinglof.net   Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt eventuellt ombud uppges.

 

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets webbplats, bellpal.com, vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

 

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 1 juni 2024. En sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast 1 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

 

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2023
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 1. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 2. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
 3. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
 4. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
 5. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
 6. Stämmans avslutande

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Presenteras vid stämman

 

Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den

fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

 

Punkt 10 – Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Aktieägarna föreslår att ansvarsfrihet ges till styrelse och verkställande direktör.

 

Punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

Aktieägarna förslår att antalet styrelseledamöter ska vara tre, utan suppleanter. Aktieägarna föreslår

vidare att bolaget ska ha en revisor utan revisionssuppleanter.

 

Punkt 12 – Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Aktieägarna föreslår att inget arvode skall utgå till styrelsen.

Aktieägarna föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd, löpande räkning.

 

Punkt 13 – Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt revisor

Förslag presenteras inför stämman. Nuvarande styrelse ställer sina platser till förfogande. 

 

 

Punkt 14 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

 

Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser.

 

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

 

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital för att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

 

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

ÖVRIGA HANDLINGAR

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida inför bolagsstämman.

 

AKTIEÄGARNAS FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Styrelsen

För ytterligare information:

info@bellpal.com

För mer information, se BellPals hemsida www.bellpal.com@aktieivest.se

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

 

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.