Corporate
Governance

Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen och den arbetsordning som Bolagets styrelse antagit. Bolagets arbetsordning stipulerar bland annat ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Styrelsen föreslår alltid principer för ersättning till VD.

Styrelsens arbetsformer och VD-instruktioner

Samtliga ledamöter är valda fram till nästa årsstämma. Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. VD:s arbete regleras genom instruktioner. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av Bolagets styrelse. Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigat sig att följa densamma.

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.