Warrants

Optioner serie TO 1

Den 26 januari fattade stämman beslut genomförde Bolaget en företrädesemission om 225 459 290 units, motsvarande 225 459 290 aktier och 225 459 290 teckningsoptioner som beskrivits under avsnittet ”Transaktionen” ovan.

Enligt teckningsoptionsvillkoren ska innehavaren ska äga rätt att för varje 2 teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i Låntagaren, till en teckningskurs motsvarande 70% av den genomsnittliga volymvägda aktiekursen enligt den aktuella handelsplattformens officiella prisstatistik under en tiodagars handelsperiod som slutar två bankdagar före nyttjandeperioden, med en högsta teckningskurs om 0,12 SEK/aktie. Nyttjandeperioden löper mellan den 15 maj och 15 juni 2022. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 uppgår utspädningen till c:a 11,5 %.

Optioner serie 2022

På extra stämma i Bolaget som hölls den 26 januari beslutades om att emittera 80 000 000 teckningsoptioner som en del av ett incitamentsprogram för personal och 40 000 000 teckningsoptioner till styrelsen. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,17 SEK per aktie under perioden 1 oktober – 31 december 2022.

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.