BellPal Holding AB har ingått ett aktieöverlåtelseavtal (“SPA”) avseende försäljningen av dotterbolaget BellPal AB för en köpeskilling om 19,5 miljoner USD

October 22, 2023

|

15:27

Med stöd av godkännandet från extrastämman den 20 oktober 2023 har styrelsen i Bellpal Holding AB idag ingått ett SPA avseende försäljningen av dotterbolaget Bellpal AB. Bolaget överlåter 100% av aktierna i BellPal AB till amerikanska L&D Advisary LLC (med bifirman Citta Strategy Group). Köpeskillingen uppgår till 19,5 miljoner USD på skuldfri basis jämte erforderligt rörelsekapital. Betalningen ska ske vid tillträdet som är satt till den 15 november 2023.

Om SPA

Bolaget har idag ingått ett SPA med amerikanska L&D Advisary LLC (med bifirman Citta Strategy Group) avseende försäljning av samtliga 17 926 078 aktier i BellPal AB, org. nr. 559079-6958 för en köpeskilling om 19,5 miljoner USD på skuldfri basis jämte erforderligt rörelsekapital. Bolaget har i denna del åtagit sig att till BellPal AB tillskjuta ett belopp uppgående till minst 4,6 miljoner USD i form av ett ovillkorat aktieägartillskott. Betalningen av köpeskillingen ska ske på tillträdesdagen vilket är satt till den 15 november 2023. Köparen har dock en möjlighet att begära förlängning varvid tillträdesdagen kan flyttas fram till senast den 30 november 2023.

Efter avdrag för erforderlig kapitalisering genom ovillkorat aktieägartillskott av Bellpal AB samt transaktionskostnader m.m. uppskattar styrelsen att nettoköpeskillingen kommer att uppgå till c:a 14 miljoner USD.

Rådgivare

Advokatbolaget i Skellefteå har agerat juridisk rådgivare i samband med transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per-Håkan Westman, tfVD, BellPal Holding AB
E-post: ph@bellpal.com

Telefon: +46 70 398 15 91

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

 

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

Denna information är sådan information som BellPal Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2023 kl. 15:25.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.