Bellpal Holding AB inväntar nytt datum för slutförande av försäljning av aktierna i Bellpal AB

December 13, 2023

|

11:45

Bellpal Holding AB (publ) vill beskriva läget vad gäller den avtalade försäljningen av samtliga aktier i Bellpal AB till en amerikansk köpare. Bolaget inväntar nytt datum för slutförande av affären, det vill säga det tillfälle som aktier överförs till den nya ägaren i samband med att betalning sker. 

Säljare och köpare står i daglig kontakt med varandra och båda parter är angelägna om att slutföra affären så snart som möjligt.

Bakgrunden är att Bellpal Holding den 4 september ingick en avsiktsförklaring, LOI, om försäljning av rörelsen – Bellpal AB – för en köpeskilling om 15 miljoner USD. Efter förhandlingar mellan köpare och säljare och efter godkännande av Bellpal Holdings extrastämma den 20 oktober tecknades ett aktieöverlåtelseavtal, ett så kallat SPA, Share Purchase Agreement, avseende försäljningen av 100 procent av aktierna i BellPal AB till köparen. Avtalet stipulerade en högre köpeskilling om 19,5 miljoner USD på skuldfri basis jämte erforderligt rörelsekapital.

I avtalet sattes datum för slutförande av affären till den 15 november 2023. Detta flyttades, inom ramen för SPA, sedan fram till den 30 november på köparens begäran. Vid planerat slutförande av affären den 30 november träffades parterna i New York, Bellpal Holding var där representerat av två styrelseledamöter. Vid mötet, där slutgiltiga avtal och betalning skulle genomföras, framkom att vissa formaliteter inte fanns på plats relaterat till det komplexa finansieringssystem som affären är beroende av. Affärens slutförande kunde därför inte genomföras vid detta tillfälle.

Både köpare och säljare är angelägna om att slutföra affären så fort som möjligt och bestämma nytt datum då överföring av aktierna till den nya ägaren kan göras mot att betalning sker.

Styrelsen vill försäkra alla våra aktieägare att vi hanterar denna situation med största allvar. Viktigast är att vi tillsammans med köparna är helt inriktade på att slutföra affären och det pågår ett intensivt arbete för att det ska bli verklighet.

Bellpal Holding återkommer med mer information så snart nytt datum för slutförande av affären är satt.

Frågor rörande avtalen kan riktas till Head of Legal Mathias Blomberg mathias.blomberg@bellpal.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per-Håkan Westman, tfVD, BellPal Holding AB
E-post: ph@bellpal.com

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
ca@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

 

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.