BellPal Holding AB offentliggör utfall av nyttjande av teckningsoptioner serie TO 2

February 7, 2023

|

08:43

Styrelsen för BellPal Holding AB (”BellPal” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfall av nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 2 som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units under december 2022. Nyttjandeperioden upphörde den 3 februari 2023 och nyttjandegraden uppgick till 37,7 procent.

Under december 2022 offentliggjorde BellPal en företrädesemission av units innehållande en (1) teckningsoption av serie TO 2 och en (1) teckningsoption av serie TO 3. Totalt tecknades 5 882 828 units, motsvarande 5 882 828 teckningsoptioner av serie TO 2 och 5 882 828 teckningsoptioner av serie TO 3. En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigade till teckning av en (1) ny aktie till ett lösenpris om 1,11 SEK per aktie med nyttjandeperiod 20 januari – 3 februari 2023.

Utfallet av nyttjandeperioden för teckningsoptionerna visar att nyttjandegraden uppgick till 37,7 procent, motsvarande 2 220 080 teckningsoptioner av serie TO 2 för teckning av 2 220 080 aktier.

Utfallet innebär att BellPal tillförs cirka 2 461 729,05 SEK före emissionskostnader samt ökar aktiekapitalet med motsvarande belopp.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz@www.bellpal.com
Telefon: +46 70 453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Denna information är sådan information som BellPal Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den februari 2023 kl.08.45

Om BellPal

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

About BellPal

BellPal is a caretech company that combines digital services with medical expertise to develop products, services and digital solutions primarily for seniors and care. The main area of ​​the business is a comprehensive platform that links the user with relatives and the alarm center. BellPal has a SaaS-based business model for its platform and charges end users a monthly subscription fee for using the service.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.