BellPal Holding AB (publ), org. nr. 559274-9997, kallar till extra bolagsstämma den 11 oktober 2023 kl. 13.00 på Kungsgatan 9 i Stockholm.

September 8, 2023

|

08:34

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken per den 3 oktober 2023 och dels senast den 5 oktober 2023 anmäla sitt
deltagande till Bolaget antingen per post till BellPal Holding AB, att: Bolagsstämma,
Linnégatan 87 c, 115 23 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till
info@bellpal.com. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare,
ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis för juridisk person och fullmakt för ombud.
Kallelsen finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.bellpal.com, och skickas till de
aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 3 oktober 2023,
genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att
deltaga vid stämman.

Fullmaktsformulär och årsredovisning finns tillgängliga hos bolaget på adress Linnégatan 87
c, 115 23 Stockholm, och på hemsidan, www.bellpal.com, och översänds kostnadsfritt på
begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Framläggande och godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringsmän.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  8. Beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolag
  9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Huvudägare föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) stycken
utan suppleanter.

Punkt 8 – Beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolag
Förslag
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna överlåtelsen av samtliga 17
926 078 aktier i dotterbolaget BellPal AB, org.nr 559079-6958 till det amerikanska bolaget
Citta Strategy Group LLC ("Citta Strategy").

Bakgrund

BellPal Holding AB ingick söndagen den 3 september 2023 en avsiktsförklaring (Letter of
Intent) med det amerikanska bolaget Citta Strategy gällande en överlåtelse av samtliga aktier
i BellPal Holding AB:s helägda dotterbolag BellPal AB till en köpeskilling om 15 miljoner
USD. Denna summa baseras på en skuldfri basis och att erforderligt rörelsekapital är
tillskjutet i dotterbolaget.

Genom överlåtelsen kommer BellPal Holding AB att överföra hela sin verksamhet till den
nya ägaren. Köpeskillingen ska i enlighet med villkoren i avsiktsförklaringen betalas i två
rater, varvid 1 500 000 USD ska erläggas kontant av köparen senast tre dagar efter
bolagsstämmans godkännande och den resterande summan om USD 13 500 000 ska erläggas
senast den 31 december 2023. Förstnämnda del om 1 500 000 USD är juridiskt bindande och
ingen återbetalningsskyldighet föreligger för Bellpal oavsett om något slutligt
aktieöverlåtelseavtal undertecknas eller inte. Ingen bankgaranti eller motsvarande säkerhet
har erhållits till säkerställande av erläggandet av den första delbetalningen om 1 500 000
USD.

En slutversion av ett aktieöverlåtelseavtal är upprättat och det som återstår är en extra
bolagsstämma i BellPal Holding AB där aktieägarna godkänner affären.

Bolagets nettobehållning efter uppskattade avtalade transaktions- och rådgivningskostnader
samt tillskjutet rörelsekapital uppgår till 2,60 kronor per aktie.

Styrelsen i Bolaget rekommenderar enhälligt aktieägarna att godkänna transaktionen.

Upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande
direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig
skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den
integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i september 2023

BellPal Holding AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per-Håkan Westman, tfVD, BellPal Holding AB
E-post: ph@bellpal.com
Telefon: +46 70 398 15 91

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

 

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

För mer information, se BellPals hemsida www.bellpal.com.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.