BellPal Holding AB (publ), org. nr. 559274-9997, kallar till extra bolagsstämma den 26 maj 2023 kl. 10.00 på Linnégatan 87 c i Stockholm.

May 11, 2023

|

09:23

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 17 maj 2023 och dels senast den 19 maj 2023 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen per post till BellPal Holding AB, att: Bolagsstämma, Linnégatan 87 c, 115 23 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till info@bellpal.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 17 maj 2023, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att deltaga vid stämman.

Fullmaktsformulär och årsredovisning finns tillgängliga hos bolaget på adress Linnégatan 87 c, Stockholm och på hemsidan, www.bellpal.com, och översänds kostnadsfritt på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.

  2. Val av ordförande vid stämman.

  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

  4. Framläggande och godkännande av dagordning.

  5. Val av en eller två justeringsmän.

  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

  7. Fastställande av antalet styrelseledamöter

  8. Val och entledigande av styrelseledamöter.

  9. Fastställande av styrelsearvoden

  10. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

 

Punkt 7 – Fastställande av antal styrelseledamöter.

 

Aktieägare som representerar c:a 15 procent föreslår att styrelsen ska utökas från tre styrelseledamöter till fem styrelseledamöter.

 

Punkt 8 – Val och entledigande av styrelseledamöter.

 

Samma aktieägare föreslår val av Niklas Nordström, Mattias Pettersson, Delia Zadius 

Björn Moden och Thomas Rönnquist till nya ledamöter i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vilka ersätter Fredric Forsman, Mattias Blomberg och Lennart Gillberg som entledigas. Det föreslås att Niklas Nordström väljs till styrelseordförande. 

 

Punkt 9 – Fastställande av styrelsearvoden

 

Aktieägare föreslår att inget arvode ska utgå för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

Upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

 

Behandling av personuppgifter 

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i maj 2023

 

BellPal Holding AB 

Styrelsen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz@bellpal.com
Telefon: +46 70  453 96 25. 

 

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

 

Denna information är sådan information som BellPal Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2023 kl. 09.25

About BellPal

BellPal is a caretech company that combines digital services with medical expertise to develop products, services and digital solutions primarily for seniors and care. The main area of ​​the business is a comprehensive platform that links the user with relatives and the alarm center. BellPal has a SaaS-based business model for its platform and charges end users a monthly subscription fee for using the service.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.