BellPal ingår avsiktsförklaring om förvärv av system för ekonomi- och tidsrapporterings systemet ”Timeified” för att bli det ledande administrationsystemet inom branschen för personlig assistans

June 9, 2022

|

10:46

BellPal Holding AB (“BellPal” eller “Bolaget”) har idag tecknat ett “LOI” (“Letter of intent”) med syfte att förvärva 100% av det IT-systemet ”Timeified”, tidsrapporterings- och ekonomisystem inom branschen för personlig assistans. Systemet har nyligen överlåtits till bolaget Northen Breeze AB och förvärvet planeras göras genom uppköp av detta bolag inkluderande alla immateriella rättigheter och kundavtal. Timeified har för närvarande 600 brukare och omsätter c:a 200 000 kronor i månaden med ungefär motsvarande vinst per månad före skatt.

Marknaden för personlig assistans har på senare tid blivit föremål för större kontrollinsatser från myndigheternas sida efter en debatt om fusk och bedrägerier i branschen. Flera företag har fått sina tillstånd indragna och återkraven från Försäkringskassan gentemot bolag inom branschen har ökat kraftigt de senaste åren. Detta sammantaget gör att företagen inom marknaden för personlig assistans snabbt måste ställa om för att hitta rutiner och sätt som skapar förtroende gentemot Försäkringskassan och andra myndigheter. För närvarande finns inget bra system som löser dessa problem.

BellPal ser att det finns en stor affärsmöjlighet att ta fram ett nytt branschledande system genom att kombinera BellPals know-how inom avancerad omsorgsteknik, tillsammans med befintliga funktioner i Timefied . Målet är att skapa ett heltäckande system som inte bara är ett tidrapporterings- och ekonomisystem utan även hantera hela kedjan med att säkerställa kvalitet i det operativa arbetet och därmed skapa trygghet för de assistansberättigade och gentemot Försäkringskassan och andra myndigheter. Marknaden för administrationssystem inom personlig assistans beräknas bara i Sverige att uppgå till mellan 500 – 700 miljoner kronor.

”Den professionella omsorgen, assistans omsorgen per se, har stora behov av progressiva och positiva kvalitetsincitament i alla led i sina genomföranden och åtaganden. Kvalitet handlar om att alla involverade parter delar incitament, att alla är i samma båt, transparent tar del av våra olika insatser för att ge den bästa omsorgen – det är så BellPal fungerar i sin grund – med förvärvet av Timeified tar vi ett seriöst steg i att fortsätta vårt arbete med erbjuda professionell operativ kvalitet  – med affärsområdet skapar vi bredd i intäktsbasen och därmed en starkare grund för BellPal i sin helhet – och vi kommer leverera nytta där vi är som bäst” kommenterar David Ziemsky, BellPal VD & Grundare.

Köpeskillingen bedöms initialt uppgå till cirka 20 miljoner kronor i form av nyemitterade aktier i BellPal (“Vederlagsaktierna”). Den överenskomna kursen för Vederlagsaktierna uppgår till 4 öre per aktie vilket därmed innebär att högst 500 000 000 nya aktier emitteras, motsvarande en utspädning om ca 28 %.

Förvärvet förutsätter ingåendet av bindande avtal och kommer att vara föremål för ett antal villkor, inklusive finansiell, teknisk och juridisk due diligence. Förutsatt att bindande aktieöverlåtelseavtal ingås är målet att slutföra transaktionen senast den 30 juni 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz @www.bellpal.com
Telefon: +46 70  453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Denna information är sådan information som BellPal Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2022 kl. 10:45

About BellPal

BellPal is a caretech company that combines digital services with medical expertise to develop products, services and digital solutions primarily for seniors and care. The main area of ​​the business is a comprehensive platform that links the user with relatives and the alarm center. BellPal has a SaaS-based business model for its platform and charges end users a monthly subscription fee for using the service.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.