BellPal meddelar att nyttjandeperioden och handel avseende teckningsoptioner av serie TO 1 inleds den 1 juni 2022

May 31, 2022

|

2:39 pm

BellPal Holding AB (”BellPal”) informerar idag om att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 (”TO 1”), som emitterades i samband med BellPals företrädesemission i november 2021 och riktade emission i mars 2022, inleds onsdagen den 1 juni 2022 och handeln av TO 1 på Nordic SME påbörjas samma datum. Nyttjandeperioden löper till och med den 15 juni 2022.

Innehavare av TO 1 har rätt att för två (2) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i BellPal till en kurs om 0,022 SEK per aktie. Kursen har fastställts i enlighet med optionsvillkoren, baserat på den volymvägda genomsnittskursen per aktie under perioden från och med den 13 maj 2022 till och med den 27 maj 2022. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 1 kommer BellPal att erhålla cirka 3,2 MSEK. Innehavare av TO 1 måste teckna nya aktier genom nyttjande av TO 1 senast klockan 17:00 (CET) den 15 juni 2022, alternativt sälja TO 1 senast den 13 juni 2022 (TO 1 handlas på Nordic SME under kortnamnet ”BELLP TO1”).  

TO 1 i sammandrag:

Nyttjandeperiod: 1 – 15 juni 2022.

Teckningskurs: Två teckningsoptioner av serie TO 1 ger innehavaren rätt at teckna en (1) ny aktie i BellPal till en kurs om 0,022 SEK.

Emissionsvolym: Det finns 283 459 290 utestående teckningsoptioner av serie TO 1. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 tillförs BellPal cirka 3,2 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 13 juni 2022 på Nordic SME.

Antal utestående aktier i BellPal: 1 276 855 038 stycken.

Antal aktier och aktiekapital

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 kommer antalet aktier i BellPal öka med 141 729 645 till 1 418 584 683 och aktiekapitalet öka med 1 571 565,812 SEK till SEK. Detta medför en utspädning om cirka 10 % baserat på antalet aktier i BellPal efter fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1.

Viktiga datum för TO 1:

  • 1 juni 2022 nyttjandeperioden inleds
  • 13 juni 2022 sista dag för handel av teckningsoptioner
  • 15 juni 2022 nyttjandeperioden slutar
  • 20 juni 2022 planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad
  • 1 juli  2022 planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier

Fullständiga villkor och anvisningar för TO 1 hålls tillgängliga via BellPals hemsida.

Du behöver ta ställning till erbjudandet som optionsinnehavare – Såhär nyttjar du dina teckningsoptioner

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, senast klockan 17:00 CET den 15 juni 2022, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 13 juni 2022 (teckningsoptionerna handlas på Nordic SME under kortnamnet “BELLP TO1”).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz@bellpal.com
Telefon: +46 70 453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

About BellPal

BellPal is a caretech company that combines digital services with medical expertise to develop products, services and digital solutions primarily for seniors and care. The main area of ​​the business is a comprehensive platform that links the user with relatives and the alarm center. BellPal has a SaaS-based business model for its platform and charges end users a monthly subscription fee for using the service.

Share