Företrädesemission av units blev övertecknad

January 4, 2023

|

16:51

Utfall i Företrädesemissionen
Teckningsperioden för den nyemission av vederlagsfria units med företrädesrätt för BellPal Holding AB:s (“BellPal” eller “Bolaget”)  aktieägare som offentliggjordes den 7 december 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen avslutades den 30 december 2022 och utfallet visar att Företrädesemissionen blev tecknad till cirka 85,5 procent med stöd av uniträtter och 14,5 procent utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 5 028 725 units med stöd av uniträtter och 854 103 units utan stöd av uniträtter. Uniträtterna i Företrädesemissionen emitterades vederlagsfritt och BellPal kommer därför inte erhålla några emission intäkter genom Företrädesemissionen.

Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av teckningsrätter skickas till de som tilldelats units i form av avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av uniträtter har skett i enlighet med det informationsmemorandum som offentliggjordes av bolaget i december 2022.

Handel med BTU
Handel med betalda tecknade units (BTU) på NGM SME Nordic kommer pågå fram till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTU omvandlats till teckningsoptioner av serie TO 2 & TO 3, vilket beräknas ske omkring vecka 3 2023.

Handel med nya aktier och teckningsoptioner
Bolaget kommer att ansöka om notering av teckningsoptionerna på NGM SME Nordic och meddela den första handelsdagen för teckningsoptionerna i ett separat pressmeddelande. För mer information om villkoren för teckningsoptioner, såsom perioder för utnyttjande av teckningsoptioner, pris etc. se de fullständiga villkoren för teckningsoptioner på BellPals webbplats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz@www.bellpal.com
Telefon: +46 70 453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Om BellPal

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

About BellPal

BellPal is a caretech company that combines digital services with medical expertise to develop products, services and digital solutions primarily for seniors and care. The main area of ​​the business is a comprehensive platform that links the user with relatives and the alarm center. BellPal has a SaaS-based business model for its platform and charges end users a monthly subscription fee for using the service.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.