Företrädesemissionen fulltecknad

December 9, 2021

|

17:00

DS SPAC 1 AB har genomfört en företrädesemission som avslutades den 2 december 2021 och har tecknats till 125%, vilket innebär att bolaget tillförs ca 11,3 MSEK före emissionskostnader.

En extra bolagsstämma i DS SPAC 1 AB beslutade den 5 november om genomförandet av en företrädesemission av units. Teckningskursen var 0,05 kr/unit och teckningsperioden löpte under 18 november – 2 december 2021.

Totalt tecknades 121 141 356 units med företrädesrätt, motsvarande ca 54% av emissionen. Därutöver tecknades 104 317 934 units utan företrädesrätt. Garantin om 10 MSEK har inte tagits i anspråk.  Avräkningsnotor kommer skickas till tecknare utan företräde innevarande vecka.

Genom företrädesemissionen nyemitteras 225 459 290 units motsvarande 225 459 290 aktier och 225 459 290 teckningsoptioner. Aktiekapitalet ökar med 2 500 000 SEK. Efter emissionen kommer aktiekapitalet i bolaget att uppgå till 3 000 000 SEK, fördelat på 270 551 149 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,011 SEK.

Emissionens framgång innebär att avsiktsförklaringen om förvärv av Bellpal kommer formaliseras i avtal och kallelse till extra bolagsstämma kommer ske inom kort för att fatta nödvändiga beslut gällande förvärvet.

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:
Bo Lindén, VD
E-mail: info@dsspac1.se

Länk till pressmeddelandet

About BellPal

BellPal is a caretech company that combines digital services with medical expertise to develop products, services and digital solutions primarily for seniors and care. The main area of ​​the business is a comprehensive platform that links the user with relatives and the alarm center. BellPal has a SaaS-based business model for its platform and charges end users a monthly subscription fee for using the service.

Share