BellPal genomför förvärv av ekonomi- och tidsrapporteringssystemet ”Timefied”

August 4, 2022

|

13:26

BellPal Holding AB (“BellPal” eller “Bolaget”) har idag förvärvat och tillträtt samtliga aktier i Northen Breeze AB,  som äger alla rättigheter till Timeified” (tidsrapporterings- och ekonomisystem inom branschen för personlig assistans), i enlighet med ett undertecknat aktieöverlåtelseavtal. Affären har tidigare redogjorts för i ett pressmeddelande av den 9 juni 2022 i samband med att ett Letter of Intent ingicks. Efter förhandlingar sattes köpeskillingen till SEK 12 500 000 kr och erläggs genom emission av 500 000 000 aktier i Bolaget till en teckningskurs om SEK 0,025 per aktie motsvarande en utspädning om ca 26,7 %. Emissionen kommer att beslutas av styrelsen med stöd av årsstämmans bemyndigande. Vid registrering av emissionen hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget uppgå till kommer antalet aktier uppgå 1 872 735 740 stycken och aktiekapitalet till 20 765 785,900. Säljarna har förbundit sig att inte sälja mer än högst en tredjedel av sina aktier i Bolaget under den första perioden på sex (6) månader direkt efter Tillträdesdagen. Efter sex (6) månader från Tillträdesdagen har de rätt att sälja ytterligare en tredjedel av aktierna och efter nio (9) månader kan de sälja samtliga aktier utan begränsning.

”För BellPal är förvärvet ett strategiskt mycket viktigt steg i många avseenden;

–  Vi adderar lösningar till en företagsmarknad som lider av stora utmaningar inom kvalitet, säkerhet och effektivitet

– Vi skapar intäkter vi hittills inte kunnat sträcka oss efter – till verksamheter och företag med lösningar som har seriös efterfrågan. Det skapar ökad trovärdighet och stabilitet.
Det är enormt spännande att addera smarta unika digitala tjänster till BellPal plattformen som skapar ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet, helt i linje med BellPals grundfilosofi”

kommenterar David Ziemsky, BellPal VD & Grundare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz @www.bellpal.com
Telefon: +46 70  453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

About BellPal

BellPal is a caretech company that combines digital services with medical expertise to develop products, services and digital solutions primarily for seniors and care. The main area of ​​the business is a comprehensive platform that links the user with relatives and the alarm center. BellPal has a SaaS-based business model for its platform and charges end users a monthly subscription fee for using the service.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.