Articles
of Association

§ 1. Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är BellPal Holding AB (publ).

§ 2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm kommun.

§ 3. Verksamhet
Bolaget ska bedriva verksamhet inom utveckling och försäljning av hård- och mjukvara, äga och förvalta aktier i dotterbolag och intressebolag samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 800 000 000 stycken och högst 3 200 000 000 stycken. 

§ 6. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter med högst 3 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 – 2 revisor med eller utan revisorssuppleant.

§ 8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. 

§ 9. Anmälan till bolagsstämma
För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10. Ärenden på årsstämman
På årsstämman ska följande ärenden behandlas. 

 1. Val av ordförande. 
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
 3. Val av en eller två justeringsmän. 
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
 5. Godkännande av dagordning. 
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om följande.
  a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna. 
 9. Val till styrelsen och av revisor. 
 10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 11. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december. 

 § 12. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.