Kommuniké från årsstämma den 9 juni 2022 i BellPal Holding AB (publ)

September 12, 2022

|

5:29 pm

BellPal Holding AB:s årsstämma hölls torsdagen den 9 juni 2022 i bolagets lokaler, Magnus Ladulåsgatan 3 i Stockholm.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget för verksamhetsåret 2021.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå för verksamhetsåret 2021 samt att årets förlust skulle överföras i ny räkning enligt vad som framgår av förvaltningsberättelsen.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Årsstämman omvalde Fredric Forsman, Per Grosskopf och Lennart Gillberg som styrelseledamöter. Fredric Forsman omvaldes till styrelseordförande.

Revisor
Årsstämman beslutade om val av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Henrik Boman som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisionsarvode
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 150 000 SEK till styrelseordförande och 75 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Bemyndigande
Stämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt om emission av konvertibler och teckningsoptioner att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning eller i annat fall förenas med.

Det noterades att alla beslut var enhälliga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz @www.bellpal.com
Telefon: +46 70  453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

About BellPal

BellPal is a caretech company that combines digital services with medical expertise to develop products, services and digital solutions primarily for seniors and care. The main area of ​​the business is a comprehensive platform that links the user with relatives and the alarm center. BellPal has a SaaS-based business model for its platform and charges end users a monthly subscription fee for using the service.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.