Kommuniké från extra bolagsstämma 26 januari 2022

January 26, 2022

|

5:00 pm

DS SPAC 1 AB höll extra bolagsstämma i Stockholm den 26 januari 2022. Nedan följer besluten i sammandrag.

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, beslut om styrelsearvoden, val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Antal styrelseledamöter ska vara 3. Styrelsearvode ska utgå med totalt 300 000 kronor,  varvid 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställd i Bolaget samt att arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkända fakturor.

Stämman beslutade att välja Fredric Forsman, Lennart Gillberg och Per Grosskopf som styrelseledamöter med Fredric Forsman som ordförande. Vidare beslutade stämman att välja Öhrlings PriceWaterhouseCoopers som revisor med Henrik Boman som huvudansvarig. Vidare beslutade stämman att den nya styrelsen och revisorn endast skulle tillträda och registreras hos Bolagsverket efter det att förvärvet av BellPal AB som omnämns i punkten 9 nedan har genomförts. I det fall förvärvet av BellPal AB ej genomförs ska befintlig styrelse i bolagets kvarstå till årsstämman 2022.

Beslut om ändring av bolagsordningen

–  Ändra bolagsordningens § 1 till följande lydelse:”Bolagets företagsnamn är BellPal Holding AB (publ).”-Ändra bolagsordningens § 3 till följande lydelse:

”Bolaget ska bedriva verksamhet inom utveckling och försäljning av hård- och mjukvara, äga och förvalta aktier i dotterbolag och intressebolag samt idka därmed förenlig verksamhet.”

-Ändra bolagsordningens § 4 till följande lydelse.””Aktiekapitalet ska utgöra lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor.”-Ändra bolagsordningens § 5 till följande lydelse:”Antalet aktier ska vara lägst 800 000 000 och högst 3 200 000 000.”

Bemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av högst 896 303 890 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionsbeslut av aktier och med anledning av detta bemyndigande skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Nyemissionsbeslut av aktier med anledning av detta bemyndigande skall kunna utnyttjas för att fullgöra förvärvet av BellPal AB som bolaget beskrivit i ett pressmeddelande som publicerades 2021-09-30. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle.

Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Beslut om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare

Stämman beslöt om emission av optioner i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 2.

Beslut om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare

Stämman beslöt om emission av optioner i enlighet med huvudägares förslag enligt Bilaga 3.

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:
Bo Lindén, VD
E-mail: info@dividendsweden.se
Ladda ned pressmeddelandet 

About BellPal

BellPal is a caretech company that combines digital services with medical expertise to develop products, services and digital solutions primarily for seniors and care. The main area of ​​the business is a comprehensive platform that links the user with relatives and the alarm center. BellPal has a SaaS-based business model for its platform and charges end users a monthly subscription fee for using the service.

Share