Kvartalsrapport Q3, 2022

November 11, 2022

|

5:30 pm

1 juli – 30 september 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 43 (162) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -7,3 (-3,3) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,004 (-0,08).
  • Soliditeten uppgår till 67% (65%)

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • BellPal genomför förvärv av ekonomi- och tidsrapporteringssystemet ”Timeify”
  • BellPal lanserar tjänst för seniorers ökade trygghet och hälsa på initiativ av Motorola

 

VD-ord

Under våren tog vi beslutet att fokusera på våra världsledande edge algoritmer och trygghetssystem. Det arbetet har lett fram till vårt långsiktiga strategiska partnerskap med Moto Watch globalt och nu lanserar Motorola Bellpal i USA.

Avtalet innebär att Bellpal tar ansvar för utveckling av mjukvara och trygghetsplattformen och Moto Watch ansvarar för hårdvara och distribution. Vår teknik kommer att finnas i tre av Moto’s modeller vid lansering.

Från och med december kommer alla Moto Watch användare i USA erbjudas Safety+ tjänsten.

Motorola kommer lansera vårt samarbete på CES mässan i Las Vegas den 4 januari, en av världens största teknik mässor, vilket blir starten för försäljningen i USA.

Moto Watch största marknader är Brasilien, Argentina, USA, Japan och Indien. USA blir vår första marknad tillsammans med Moto Watch och nästa steg blir Brasilien.

USA marknaden består av ca 62 miljoner seniorer, 9 miljoner av dem har ramlat sedan vi släppte vår Q2 rapport, 35% av dessa i onödan. Det kunde ha undvikits om de vetat om sin riskprofil via vårt system.

Bellpal äger kundrelationen och vår affärsmodell bygger på att varje kund betalar mellan $24-39 per månad för tjänsten med ett ”Customer Lifetime” om 4-6år.

För mig känns det som om vi nu har nått en viktig milstolpe i vår utveckling och är stolt och glad över vår organisation och för det vi åstadkommit tillsammans med Moto Watch. Jag ser med stor tillförsikt fram mot våra lanseringar och början på en mycket intressant resa.

David Ziemsky                 

Grundare och VD

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz @www.bellpal.com
Telefon: +46 70  453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Denna information är sådan information som BellPal Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2022 kl. 17.30.

Denna kvartalsrapport finns på bolagets hemsida www.bellpal.com/ir/finansiella-rapporter/

Om BellPal

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

About BellPal

BellPal is a caretech company that combines digital services with medical expertise to develop products, services and digital solutions primarily for seniors and care. The main area of ​​the business is a comprehensive platform that links the user with relatives and the alarm center. BellPal has a SaaS-based business model for its platform and charges end users a monthly subscription fee for using the service.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.