Kvartalsrapport Q3, 2023

November 29, 2023

|

22:00

1 juli – 30 september 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till -1 (43) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -19,2 (-7,3) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,35 (-0,004).
  • Soliditeten uppgår till 72% (67%)

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • BellPal Holding AB genomför en riktad nyemission om 16,1 MSEK till teckningskursen 1,21 SEK per aktie.
  • Bellpal Holding AB ingår en avsiktsförklaring om försäljning av rörelsen till amerikanska Citta Strategy Group LLC.
  • Styrelseledamoten Delia Zadius avgår på grund av personliga skäl.

VD-Ord

Under 2023 har vi inom BellPal Holding mött både utmaningar och möjligheter. Ett av våra mest betydande framsteg under det tredje kvartalet var avsiktsförklaringen om försäljning av dotterbolaget BellPal AB till Citta Strategy Group LLC. Efter kvartalets utgång har vi även signerat ett slutligt köpeavtal (SPA), vilket markerar ett viktigt steg för att stabilisera vår finansiella situation och bekräftar det hårda arbete som lagts ned på BellPals produkter och erbjudanden.

Vårt team har arbetat outtröttligt för att genomföra denna transaktion, en process som krävt både betydande finansiella resurser och ett extraordinärt engagemang från våra medarbetare. Jag vill framföra mitt tack till varje person i BellPal-familjen för deras avgörande insatser.

Detta är en spännande tid för BellPal Holding, och vi ser fram emot de nya möjligheter och äventyr som väntar efter denna försäljning.

Hälsningar,

Per-Håkan Westman, tfVD Bellpal Holding AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per-Håkan Westman, tfVD, BellPal Holding AB
E-post: ph@bellpal.com

Telefon: +46 70 398 15 91

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
ca@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

Denna information är sådan information som BellPal Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2023 kl. 22:00.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.