Kvartalsrapport Q4, 2024

February 29, 2024

|

12:22

Delårsrapport oktober – december 2023

1 oktober – 31 december 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (124) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -8,4 (-7,3) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,15 (-0,31).
  • Soliditeten uppgår till 55% (66%)

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • BellPal Holding AB har ingått ett aktieöverlåtelseavtal (“SPA”) avseende försäljningen av dotterbolaget BellPal AB för en köpeskilling om 19,5 miljoner USD.
  • Avtalet med interim Chief Financial Officer avslutas på grund av strukturella förändringar i bolaget.
  • Köparen har inte genomfört en överföring av köpeskillingen och därför inte tillträtt aktierna. Som en direkt konsekvens av detta har aktien handelsstoppats av NGM.
  • Per-Håkan Westman lämnar VD-posten för Bellpal Holding (publ) på egen begäran och ersätts av Mikael Tinglöf.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Fortsatt förhandlingar pågår med köparen och köparen har meddelat att finansieringen är klar.

Om BellPal

 

BellPal grundades i Sverige 2016, och har sedan starten bedrivit utveckling och försäljning i Stockholm och USA inom distansomsorgsteknologi. Fokus har legat på biometriska edge algoritmer, dvs. analys och mätning av mänskliga rörelsemönster, integrerade i ett kommunikationssystem som processar både prediktiva (analyser av stora mängder data för att hitta mönster som sedan kan användas för att göra förutsägelser) och adaptiva (situationsbaserade) data. Ett exempel på det sistnämnda är det automatiska fallalarmet från BellPals egna klocka. Visionen är att skapa en mjukvaruplattform för olika tjänster och

produkter inom care tech. I anledning av detta förvärvades Savey Int AB, Northern Breeze AB och Delphi LST AB, som både har utvecklat produkter som kompletterar Bolagets mjukvaruplattform med sina egenutvecklade produkter inom care tech.

 

VD-ord

 

Jag tillträdde som vd för Bellpal Holding AB i slutet på 2023 och har därför inte deltagit operativt i det 

som skett merparten av året. 

 

Det vi kan konstatera är att vi står på tröskeln till att sälja vår verksamhet och teknologi. Fokuset för 

styrelsen och ledningen har sedan sommaren 2023 legat på att förhandla och få till affären med en 

amerikansk köpare. Nr köpet är fullt ut genomfört och vi har en kassa i företaget kommer styrelsen 

att återkomma med förslag på vägval för företaget. 

 

Teknologin är fortsatt intakt och vi säkerställer att den är fullt funktionell i väntan på affärens slutförande. 

 

Mitt fokus ligger nu fullt ut på att vi ska genomföra affären och utifrån det säkra värdet för våra aktieägare.

 

Hälsningar,

Mikael Tinglöf

VD Bellpal Holding AB. 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Tinglöf, VD, BellPal Holding AB

E-post: Mikael@tinglof.net

Telefon: +46 70 676 0084

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
ca@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

 

Denna information är sådan information som BellPal Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 februari 2024 kl. 12:20.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.