Sammanfattning av tidigare kommunicerade uppgifter kring försäljningen av Bellpal AB.

För att ge en översikt över processen kring försäljningen av BellPal AB, presenterar vi här en sammanfattning av de centrala delarna och besluten som tagits. Vi påminner om att all denna information redan har delats med marknaden och att översikten endast syftar till att klargöra och förenkla.

Bolaget meddelade måndagen den 4:e september i kallelsen till extra bolagsstämma följande:

”BellPal Holding AB ingick söndagen den 3 september 2023 en avsiktsförklaring (”LOI”) med det amerikanska bolaget Citta Strategy gällande en överlåtelse av samtliga aktier i BellPal Holding AB:s helägda dotterbolag BellPal AB till en köpeskilling om 15 miljoner USD. Denna summa baseras på en skuldfri basis och att erforderligt rörelsekapital är tillskjutet i dotterbolaget.”

Vid den extra bolagsstämman, onsdagen den 11:e oktober 2023, samt den fortsatta extra bolagsstämman, fredagen den 20:e oktober 2023, beslutades enhälligt enligt det förslag som återfinns i kallelsen till stämman. Detta förslag utgick från den avsiktsförklaring som ingåtts.

Söndagen den 22:a oktober 2023 ingicks ett aktieöverlåtelseavtal (”SPA”) mellan BellPal Holding AB och L&D Advisory LLC (med bifirman Citta Strategy Group). Detta meddelades omgående till marknaden.

SPA omförhandlar delar av det tidigare ingångna LOI, bland annat köpeskilling, erforderligt rörelsekapital och betalningsvillkor.

Köpeskillingen om 19,5 miljoner USD ska till fullo erläggas den 15:e november, dock senast den 30:e november. Från köpeskillingen ska, på köparens begäran, 4,6 miljoner USD tillföras BellPal AB som erforderligt rörelsekapital. Detta sker genom ett ovillkorat aktieägartillskott från BellPal Holding AB till BellPal AB i nära anslutning till tillträdet. Denna transaktion kräver inte något externt kapitaltillskott utöver den avtalade köpeskillingen.

Efter avdrag för erforderligt rörelsekapital till BellPal AB och transaktionskostnader uppskattar styrelsen att nettoköpeskillingen kommer att uppgå till c:a 14 miljoner USD, vilket med dagens växelkurs (10,99SEK/USD) och det totala antalet aktier 54.701.854, motsvarar cirka 2,80 kronor per aktie i BellPal Holding AB.

Fotnot: Materialet ovan representerar en översikt av tidigare kommunicerad information. För fullständiga detaljer vänligen se Regulatory News. Medan vissa siffror har uppdaterats för att återspegla den senaste köpeskillingen och växelkursförändringar, representerar de inga nya uppgifter för marknaden.