Styrelsen i Bellpal Holding AB (publ) har idag beslutat om en vederlagsfri företrädesemission av units bestående av två teckningsoptionsserier TO 2 och TO 3.

December 7, 2022

|

14:33

Företrädesemission av units

Vid styrelsesammanträde i BellPal Holding AB (publ) (”BellPal” eller ”Bolaget”) idag den 7 december 2022 beslutades, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 9 juni 2022, att Bolaget ska genomföra en vederlagsfri företrädesemission med utgivande av högst 5 882 828 units. Units i företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt och syftet med företrädesemissionen är att möjliggöra anskaffning av ytterligare kapital och samtidigt kompensera aktieägarna för utspädningen i den nyligen gjorda riktade emissionen av aktier. Varje unit består av en (1) teckningsoption av serie TO 2 och en (1) teckningsoption av serie TO 3. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 14 december 2022. Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 4 uniträtter berättigar till teckning av en unit. Teckningstiden är 16 december – 30 december 2022. Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom kontant betalning under teckningsperioden. Teckning utan stöd av uniträtter kan endast ske av tecknare som också har tecknat units med stöd av uniträtter.

Villkor för företrädesemissionen i korthet

Emissionsbelopp (högst): Vid full teckning av samtliga units tillförs Bolaget mellan cirka 6,5 – 12 miljoner kronor per teckningsoptionsserie före emissionskostnader

Antal emitterade units (högst): 5 882 828 units bestående av en (1) teckningsoption av serie TO 2 och en (1) teckningsoption av serie TO 3. Således omfattar emissionen högst 5 882 828 TO 2 och högst 5 882 828 TO 3.

Företrädesrätt: Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 4 uniträtter berättigar till teckning av en unit.

Avstämningsdag: 14 december 2022.

Teckningskurs: Teckningskursen för TO 2 motsvarar sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Nordic SME officiella kursstatistik under den period på 10 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden börjar, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 1,108847). Teckningskursen kan högst uppgå till två (2) kronor per aktie.

Teckningskursen för TO 3 motsvarar sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Nordic SME officiella kursstatistik under den period på 10 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden börjar, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 1,108847). Teckningskursen kan högst uppgå till två (2) kronor per aktie.

Teckningsperiod med företrädesrätt: Fr.o.m. 16 december 2022 t.o.m. 30 december 2022. Teckning med stöd av företrädesrätt sker genom kontant betalning.

Aktiekapital uppgår till 26 092 642,907698 kronor idag och till 39 138 964,361966 kronor vid full teckning av båda teckningsoptionsserierna innebärande en utspädning på 33,3 %.

Bolaget kommer att upprätta ett Informationsmemorandum i anledning av företrädesemissionen.

Tidplan

14 december 2022: Avstämningsdag för erhållande av uniträtter (UR).

15 december 2022: Offentliggörande av Informationsmemorandum

16 december 2022: Teckningsperioden och handel med uniträtter påbörjas (UR).

27 december 2022: Handel med uniträtter (UR) avslutas.

30 december 2022: Teckningsperioden avslutas.

Omkring 3 januari 2023: Offentliggörande av preliminärt utfall och besked om tilldelning.

Omkring 20 januari 2023: Nyttjandeperiod börjar för TO 2.

Omkring 3 februari 2023: Nyttjandeperiod stänger för TO 2.

Omkring 8 juni 2023: Nyttjandeperiod börjar för TO 3.

Omkring 22 juni 2023: Nyttjandeperiod stänger för TO 3.

”Genom denna företrädesemission av teckningsoptioner har samtliga aktieägare möjlighet att vara med och investera i BellPals expansion på den amerikanska marknaden tillsammans med Motorola på förmånliga villkor för att kompensera dem för den nyss genomförda riktade emissionen”, kommenterar David Ziemsky, VD på BellPal Holding AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz@www.bellpal.com
Telefon: +46 70 453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Denna information är sådan information som BellPal Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2022 kl.14.30

Om BellPal

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

About BellPal

BellPal is a caretech company that combines digital services with medical expertise to develop products, services and digital solutions primarily for seniors and care. The main area of ​​the business is a comprehensive platform that links the user with relatives and the alarm center. BellPal has a SaaS-based business model for its platform and charges end users a monthly subscription fee for using the service.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.