Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO 2 i BellPal Holding AB har fastställts till 1,11 SEK och nyttjandeperioden för TO 2 inleds imorgon

January 19, 2023

|

12:22

BellPal Holding AB (”BellPal” eller ”Bolaget”) emitterande under fjärde kvartalet 2022 units innehållande teckningsoptioner av serierna TO 2 och TO 3. Varje teckningsoption av serie TO 2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO 2 ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på NGM Nordic SME under mätperioden från och med den 3 januari 2023 till och med den 17 januari 2023, dock inte högre än 2,00 SEK och lägst kvotvärdet för Bolagets aktier. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 1,2464 SEK och således har teckningskursen fastställts till 1,11 SEK.

Imorgon, den 20 januari 2023, inleds nyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 i BellPal. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs det att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 3 februari 2023, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 31 januari 2023.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 2:

Nyttjandeperiod: 20 januari 2023 – 3 februari 2023.

Teckningskurs: 1,11 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 5 882 828 teckningsoptioner av serie TO 2. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 5 882 828 aktier och Bolaget kommer att tillföras högst 6,5 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 2: 31 januari 2023.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med cirka 6 500 000 SEK, från cirka 26 000 000 SEK, till cirka 32 600 000 SEK. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 20 procent av antalet aktier och röster.

Vänligen notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 3 februari 2023, alternativt avyttras senast den 31 januari 2023, förfaller och blir därmed värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO 2 inte ska förfalla krävs att ägaren till teckningsoptionerna aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar sina teckningsoptioner.

Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.bellpal.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz@www.bellpal.com
Telefon: +46 70 453 96 25.
 

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Om BellPal

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

About BellPal

BellPal is a caretech company that combines digital services with medical expertise to develop products, services and digital solutions primarily for seniors and care. The main area of ​​the business is a comprehensive platform that links the user with relatives and the alarm center. BellPal has a SaaS-based business model for its platform and charges end users a monthly subscription fee for using the service.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.