Teckningsperioden för vederlagsfria units startar idag

December 16, 2022

|

08:30

Idag, den 16 december 2022, börjar teckningsperioden för BellPal Holding AB:s (”BellPal”) företrädesemission av vederlagsfria units. Teckningsperioden löper till och med den 30 december 2022. Informationsmemorandum kommer finnas tillgängligt på www.bellpal.com fr. o.m. den 19 december.

Villkor i sammandrag:

Teckningstid: 16 – 30 december 2022.

Teckningskurs: Units i företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt, varför ingen betalning för tecknade units ska ske under teckningstiden.

Företrädesrätt till teckning av units: Företrädesemissionen riktar sig till befintliga aktieägare i BellPal per avstämningsdagen den 14 december 2022. Allmänheten ges inte rätt att teckna units utan stöd av uniträtter i företrädesemissionen. Teckning av units utan stöd av uniträtter kan endast ske av tecknare som redan har tecknat units med stöd av uniträtter.

Uniträtter: Varje befintlig aktie i BellPal på avstämningsdagen ger innehavaren en (1) uniträtt och fyra (4) uniträtter berättigar till vederlagsfri teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) teckningsoption av serie TO 2 och en (1) teckningsoption av serie TO 3.

Handel med uniträtter: 16 – 27 december 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz @www.bellpal.com
Telefon: +46 70  453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Om BellPal
BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

About BellPal

BellPal is a caretech company that combines digital services with medical expertise to develop products, services and digital solutions primarily for seniors and care. The main area of ​​the business is a comprehensive platform that links the user with relatives and the alarm center. BellPal has a SaaS-based business model for its platform and charges end users a monthly subscription fee for using the service.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.