Tidplan för sammanläggning av aktier

December 6, 2022

|

08:59

Vid extra bolagsstämma den 18 november 2022 beslutade BellPal Holding AB (”BellPal”) om sammanläggning av aktier 1:100, varigenom 100 aktier sammanläggs till en (1) aktie. Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.

Tidplan för sammanläggningen

6 december 2022: Första dag för handel med aktier efter sammanläggning. Första dag för handel med ny ISIN-kod.
7 december 2022:  Avstämningsdag för sammanläggning.

Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen.

Till följd av sammanläggningen kommer BellPals aktie att byta ISIN-kod. Från och med den 6 december handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0019176066.

De aktieägare vars innehav på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 100 kommer att vederlagsfritt erhålla aktier från en av bolagets större ägare, Modern Care Initiative AB, för att innehavet ska bli jämnt delbart med 100. Tillhandahållande av utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägarna.

Antalet aktier i BellPal kommer efter sammanläggningen att uppgå till 23 531 315, vilket innebär ett kvotvärde om cirka 1,1088 kronor per aktie (avrundat till fyra decimaler).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz @www.bellpal.com
Telefon: +46 70  453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Om BellPal
BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

About BellPal

BellPal is a caretech company that combines digital services with medical expertise to develop products, services and digital solutions primarily for seniors and care. The main area of ​​the business is a comprehensive platform that links the user with relatives and the alarm center. BellPal has a SaaS-based business model for its platform and charges end users a monthly subscription fee for using the service.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.