Kvartalsrapport Q3, 2023

Regulatory News

Read in Cision | 1 juli – 30 september 2023 Nettoomsättningen uppgick till -1 (43) TSEK Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -19,2 (-7,3) MSEK Resultat per aktie uppgick till -0,35 (-0,004). Soliditeten uppgår till 72% (67%) Väsentliga händelser under rapportperioden BellPal Holding AB genomför en riktad nyemission om 16,1 MSEK till teckningskursen 1,21 SEK per […]

Köparen har begärt att tillträdesdagen flyttas fram

Regulatory News

Read in Cision | Bellpal Holding AB (publ) meddelar idag att avtalet med Sam Lindskog, interim Chief Financial Officer, avslutas på grund av strukturella förändringar i bolaget. En uppsägningstid om tre månader gäller. Bolaget kommer att säkerställa en smidig övergång tillsammans med Sam och tillkännager en ny CFO så snart efterträdare har utsetts. För ytterligare […]

Ledningsförändring i Bellpal Holding AB (publ)

Regulatory News

Read in Cision | Bellpal Holding AB (publ) meddelar idag att avtalet med Sam Lindskog, interim Chief Financial Officer, avslutas på grund av strukturella förändringar i bolaget. En uppsägningstid om tre månader gäller. Bolaget kommer att säkerställa en smidig övergång tillsammans med Sam och tillkännager en ny CFO så snart efterträdare har utsetts. För ytterligare […]

BellPal Holding AB har ingått ett aktieöverlåtelseavtal (“SPA”) avseende försäljningen av dotterbolaget BellPal AB för en köpeskilling om 19,5 miljoner USD

Regulatory News

Read in Cision | Med stöd av godkännandet från extrastämman den 20 oktober 2023 har styrelsen i Bellpal Holding AB idag ingått ett SPA avseende försäljningen av dotterbolaget Bellpal AB. Bolaget överlåter 100% av aktierna i BellPal AB till amerikanska L&D Advisary LLC (med bifirman Citta Strategy Group). Köpeskillingen uppgår till 19,5 miljoner USD på […]

Kommuniké från fortsatt extra bolagsstämma den 20 oktober 2023 i BellPal Holding AB (publ)

Regulatory News

Read in Cision | Vid extra bolagsstämma den 20 oktober 2023 i BellPal Holding AB fattades följande beslut i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till extra bolagsstämman. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om överlåtelsen av samtliga 17 926 078 aktier i dotterbolaget BellPal AB, org.nr 559079-6958 till det amerikanska bolaget Citta Strategy Group […]

Ytterligare information angående avtalsvillkoren för BellPal AB:s försäljning

Regulatory News

Read in Cision | Villkoren för betalning är enligt följande. 10% av den totala köpeskillingen erläggs i samband med undertecknandet av SPA tre dagar efter stämmans godkännande. Full betalning av köpeskillingen sker i samband med tillträdet vilket äger rum senast den 31 december 2023.  Så vitt avser kapitaltäckningskravet tillgodoses detta genom att Bellpal Holding lämnar ett […]

Kompletterande information angående avtalsvillkoren för BellPal AB:s försäljning (Komplettering med s.k. MAR-stämpel)

Regulatory News

Read in Cision | BellPal Holding AB vill härmed förmedla ytterligare information om det nyligen omförhandlade aktieöverlåtelseavtalet (SPA) angående försäljningen av dotterbolaget BellPal AB. Efter ytterligare förhandlingar mellan parterna har man kommit överens om att höja den totala köpeskillingen till 19,5 miljoner USD. BellPal Holding AB har åtagit sig att kapitalisera BellPal AB med 4,6 […]

Kompletterande information angående avtalsvillkoren för BellPal AB:s försäljning

Regulatory News

Read in Cision | BellPal Holding AB vill härmed förmedla ytterligare information om det nyligen omförhandlade aktieöverlåtelseavtalet (SPA) angående försäljningen av dotterbolaget BellPal AB. Efter ytterligare förhandlingar mellan parterna har man kommit överens om att höja den totala köpeskillingen till 19,5 miljoner USD. BellPal Holding AB har åtagit sig att kapitalisera BellPal AB med 4,6 […]

Rättelse tidpunkt för offentliggörande av information gällande SPA för Bellpal AB

Regulatory News

Read in Cision | I en kommuniké efter den extra bolagsstämman som publicerades den 11 oktober 2023 angavs bland annat att SPA och övriga handlingar skulle göras tillgängliga kl 08 den 18 oktober 2023. Med ändring av vad som angetts i tidigare nämnda kommuniké kommer bolaget att efter marknadens stängning idag offentliggöra de delar av […]

Kommuniké från extra bolagsstämma den 11 oktober 2023 i Bellpal Holding AB (publ)

Regulatory News

Read in Cision | Bellpal Holding ABs bolagsstämma har idag i enlighet med styrelsens förslag beslutat att bordlägga frågan om omröstning rörande försäljningen av Bellpal AB till och med en ny stämma den 20 oktober 2023. Uppdaterade och definitiva uppgifter rörande ny köpeskilling, det mer omfattande kravet på kapitaltillskott från Bellpal Holding AB till Bellpal […]